Ga naar hoofdinhoud

Typen financiële verplichtingen

Deze pagina bevat de lijst van verschillende typen financiële verplichtingen die bestaan bij alle bronorganisaties in het CRI programma:

Belastingdienst en Toeslagen

Overzicht van typen financiële verplichtingen bij Belastingdienst en Toeslagen

Naam vorderingOorsprongEerste focus
BPM Registratie Parallelle ImportAanslagJa
Belasting personenauto's en motorrijwielenAanslagJa
ErfbelastingAanslagJa
HuurtoeslagAanslagJa
InkomensheffingAanslagJa
KinderopvangtoeslagAanslagJa
Kindgebonden budgetAanslagJa
MotorrijtuigenbelastingAanslagJa
SchenkbelastingAanslagJa
ZorgtoeslagAanslagJa
ZorgverzekeringswetPremieJa
Afvalstoffenbelasting
Assurantiebelasting
BTW compensatiefonds
Bankenbelasting
Belasting op leidingwater
Belasting op zware motorrijtuigen
Dividendbelasting [5]
Energiebelasting
Grondwaterbelasting (verouderd)
Kansspelbelasting
Kolenbelasting
Landinrichtingskosten
Landinrichtingsrente
Mijnbouwwet Cijns
Mijnbouwwet Oppervlakterecht
Mijnbouwwet Winstaandeel
Overdrachtsbelasting
Privégebruik auto
Toeslagen Compensatie
Toeslagen Tegemoetkoming
Vergrijpboete Toeslagen
Verhuurderheffing
Verontreinigingsheffing Rijkswateren
Verpakkingenbelasting (verouderd)
Verzuimboete Toeslagen
Vliegbelasting
Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Wet Tegemoetkomingen Loondomein

CAK

Overzicht van de typen financiële verplichtingen bij CAK.

Naam vorderingOorsprongEerste focus
Bestuurlijke boete ZVWBoetentb
Bestuursrechtelijke premie ZVWPremientb
Eigen bijdrage WLZPremientb
Eigen bijdrage WMOPremientb
Verdragsbijdrage ZVW/WLZPremientb
Bestuursrechtelijke Premie: Wanbetalers (broninhouding) 1Premie
Bestuursrechtelijke Premie: Onverzekerden (broninhouding) 1Premie
Bestuursrechtelijke premie (wanbetalers regeling) 1Premie
Boete (onverzekerden regeling) 1Boete
Eindafrekening (onverzekerden regeling) 1Aanslag
Premie ^1^Premie

CJIB

CJIB heeft eigen vorderingen, maar verwerkt ook vorderingen van andere overheidsorganisaties. In onderstaande lijst staan alleen de vorderingen die het CJIB zelf oplegt. In de vervolgparagraaf staat een lijst van bestuursorganen waarvoor het CJIB vorderingen verwerkt.

VorderingOorsprongEerste focus
WAHV beschikkingen (Mulder boetes)Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriftenJa
Europese geldelijke sanctiesWet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatieJa
Schadevergoedingsmaatregelen vonnissenArtikel 6:4:2 SR, artikel 36f SR
OM-afdoeningWet OM-afdoening, Wetboek van Strafvordering
Ontnemingsmaatregelen (PLUKZE)Artikel 36a
Boetevonnissen (STRABIS)Strafrechtelijke vordering/boete
SchikkingenArtikel 511c
ConfiscatiebeslissingenConfiscatieverordening
Voorwaardelijk sepot schadevergoedingArtikel 167 lid 2 sv
Waarborgsom schorsing voorlopige hechtenisArtikel 80 lid 3 Sv: schorsing VH
Schadevergoeding als bijzondere voorwaardeArtikel 14c lid 2 sub 1 Sr
Geldsom voorwaardelijke gratieArtikel 13 lid 3 Gratiewet
Storting SchadefondsArtikel 14c lid 2 sub 4 Sr: vergoeding van schade
TransactievoorstelArtikel 8 Wegenverkeerswet, bijlage van het Transactiebesluit 1994
WaarborgsomArtikel 6:4:21

Organisaties waarvan CJIB Vorderingen verwerkt

OrganisatiesProcesEerste focus
CAKInnen & Incasso +
Incasso
Misschien
DUOInnen & Incasso +
Incasso
Misschien
RVOInnen & Incasso +
Incasso
Misschien
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)Innen & IncassoMisschien
UWVInnen & IncassoMisschien
Agentschap Telecom (AT)Innen & Incasso
TODO: check
Misschien
Autoriteit Consument en Markt (ACM)Innen & IncassoMisschien
NVWAInnen & Incasso
Huurcommissie (HCIE)Innen & Incasso
Autoriteit Persoonsgegevens (AP)Innen & Incasso
Justis (DJ)Innen & Incasso

DUO

Overzicht van de typen financiële verplichtingen bij DUO.

Naam vorderingOorsprongEerste focus
Langlopende lening studiefinanciering (sf)2Leningntb
Langlopende schulden levenlanglerenkredietLeningntb
Schulden in ISI: Leningen voor Inburgering2Leningntb
Schulden in ISI: Bestuurlijke boetes voor Inburgering2Boetentb
Lesgeld (evt mét termijnregeling) maar zonder betalingsregeling2Vergoeding product of dienstntb
OV-boete zonder betalingsregeling2Boetentb
Langlopende schuld tegemoetkoming scholierenLeningntb
Kortlopende schulden studiefinancieringTeveel ontvangen uitkeringntb
Alle schulden vanuit SFS, FLITS en WITS waarvoor een deurwaarderstraject is gestartOverigntb
Achterstallige termijnen langlopende lening waarvoor een regeling is getroffen, ov-boete met betalingsregeling, lesgeld achterstallige termijnen2Leningntb
Schulden uit SFBESLeningntb
Kortlopende schulden levenlanglerenkredietTeveel ontvangen uitkeringntb
Bestuurlijke boete misbruik uitwonende beurs2Boetentb
Kortlopende schuld tegemoetkoming scholieren2Teveel ontvangen uitkeringntb
Kortlopende schulden en langlopende schulden uit tegemoetkoming leraren en tegemoetkoming deeltijdersTeveel ontvangen uitkeringntb
Schulden uit ABL-light: korte scholingstraject, tegemoetkoming onderwijs masters, bewegingsonderwijs of cultuurbeurs==???==Lening==???==ntb
Schulden uit ABL: lerarenbeurs, instructeursbeurs en subsidie tweede lerarenopleidingVergoeding product of dienstntb

RVO

Overzicht van de typen financiële verplichtingen bij RVO.

Naam vorderingOorsprongEerste focus
Heffing Diergezondheidsfonds3AanslagJa
I&RAanslagJa
EU subsidiesTeveel ontvangen uitkeringJa
MestboeteBoeteJa
DierrechtenVergoeding product of dienst
Fosfaatrechtenvergoeding product of dienst
CO2 heffing op tuindersAanslag
Leges CITESVergoeding product of dienst
VisserijrechtenVergoeding product of dienst
Nationale subsidiesTeveel ontvangen uitkering
Bestuurlijke boetes3Boete
Dwangsommen3Boete
Kosten bestuursdwang3Boete
Terugbetaling TVL3Teveel ontvangen uitkering
Bestuurlijke boetes CITES3boete
Dierenwelzijn3Aanslag
Terugvorderen van subsidie EZK3Vergoeding product of dienst
Terugvorderen van subsidie IenW3Vergoeding product of dienst
FENF (Hoofdstuk 7 Wet natuurbescherming)3Boete
INVA (invasieve uitheemse soorten), EU-verordening nr. 1143/20143Boete

SVB

Overzicht van de typen vordering bij SVB.

TODO: These need additional analysis, see Ticket 166

Naam vorderingOorsprongEerste focus
Vordering AIOTeveel ontvangen uitkering / SVB-DSVntb
Vordering AKW (kinderbijslag)Teveel ontvangen uitkering / SVB-DSVntb
Vordering ANW (nabestaanden)Teveel ontvangen uitkering / SVB-DSVntb
Vordering AOWTeveel ontvangen uitkering / SVB-DSVntb
Vordering RemigratieTeveel ontvangen uitkering / SVB-DSVntb
Vordering KGB (kindgebonden budget)Teveel ontvangen uitkering / SVB-DSVntb
Vordering OBR (overbruggingsregeling)Teveel ontvangen uitkering / SVB-DSVntb
Vordering KOT (kinderopvangtoeslag)Teveel ontvangen uitkering / SVB-DSVntb
Vordering BBL (bijstand buitenland)Teveel ontvangen uitkering / SVB-DSVntb
Vordering OW (ongevallenwet)Teveel ontvangen uitkering / SVB-DSVntb
Vordering WUVSVB-DZWntb
Vordering WLZ - ZorgverlenerSVB-DZWntb
Vordering WMO - ZorgverlenerSVB-DZWntb
Vordering Jeugdwet - ZorgverlenerSVB-DZWntb
Vordering ZVW - ZorgverlenerSVB-DZWntb
Vordering WBPSVB-DZWntb
Vordering WBPZOSVB-DZWntb
Vordering WIVSVB-DZWntb
Vordering WUBOSVB-DZWntb
Vordering AORSVB-DZWntb
Vordering WLZ - DerdenSVB-DZWntb
Vordering WMO - DerdenSVB-DZWntb
Vordering Jeugdwet - DerdenSVB-DZWntb
Vordering ZVW - DerdenSVB-DZWntb
Vordering WLZ - BudgethouderSVB-DZWntb
Vordering WMO - BudgethouderSVB-DZWntb
Vordering Jeugdwet - BudgethouderSVB-DZWntb
Vordering ZVW - BudgethouderSVB-DZWntb

UWV

Overzicht van de typen financiële verplichtingen bij UWV.

TODO: These need additional analysis, see Ticket 167

Naam vorderingOorsprongEerste focus
Terugvordering WIATeveel ontvangen uitkeringJa
Terugvordering WajongTeveel ontvangen uitkeringJa
Terugvordering ZWTeveel ontvangen uitkeringJa
BoeteBoeteJa
Terugvordering WWTeveel ontvangen uitkeringJa
Terugvordering WIA toeslagTeveel ontvangen uitkeringJa
Terugvordering WAOTeveel ontvangen uitkeringJa
Terugvordering IOWTeveel ontvangen uitkeringJa
Terugvordering WW toeslagTeveel ontvangen uitkeringJa
Terugvordering ZW toeslagTeveel ontvangen uitkeringJa
Terugvordering WAO toeslagTeveel ontvangen uitkeringJa
Terugvordering Wajong toeslagTeveel ontvangen uitkeringJa
Terugvordering WW faillissementenTeveel ontvangen uitkeringJa
Terugvordering WAZTeveel ontvangen uitkeringJa
Terugvordering op verzoek werkgeverTeveel ontvangen uitkeringJa
EU vorderingenTeveel ontvangen uitkeringJa
Terugvordering WAZ toeslagTeveel ontvangen uitkeringJa
Terugvorderen NOWOverig
Verhalen uitkeringen WIA eigenrisico(drager)Overig
Verhalen uitkeringen WW eigenrisico(drager)Overig
Verhalen faillissementsuitkeringenOverig
Terugvorderen CRTVOverig
Terugvordering WAZOTeveel ontvangen uitkering
Verhalen uitkeringen ZW AOW+Overig
Terugvorderen buitengewoon natuurlijke omstandighedenTeveel ontvangen uitkering
Terugvorderen werktijdverkortingTeveel ontvangen uitkering

TODO: the list of types that CJIB processes contains the following items: Dwangsom (boete), Bestuurlijke boetes (boete), SV vorderingen (Premie) and Onregelmatigheden (Boete). It is unclear if the types in the table above are part of these more general types.

Footnotes

  1. Het innen en incasseren traject uitgevoerd door CJIB. 2 3 4 5

  2. Het innen en incasseren traject uitgevoerd door CJIB. TODO: This needs to be checked with DUO. Naming of types does not seem to be consistent between RVO en CJIB. 2 3 4 5 6 7 8

  3. Het incasseren traject uitgevoerd door CJIB. TODO: This needs to be checked with DUO. Naming of types does not seem to be consistent between RVO en CJIB. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11