Ga naar hoofdinhoud

Terminologie

Het Vorderingenoverzicht Rijk geeft burgers inzage in hun financiële verplichtingen aan overheidsorganisaties. Dit is een voorstel voor een gemeenschappelijke taal (terminologie) voor het Vorderingen Overzicht Rijk.

Vorderingenoverzicht Rijk

Het hulpmiddel waarmee burgers zelf een overzicht van hun financiële verplichtingen aan overheidsorganisaties kunnen opvragen, samenstellen en op waardevolle wijze kunnen gebruiken.

Burger

Een burger is binnen de context van het Vorderingenoverzicht Rijk een natuurlijk persoon die een BSN heeft. Natuurlijke personen die zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen (Gemeentelijke Basisadministratie of Registratie Niet-ingezetenen).

  • Opmerking: ook niet-ingezetenen kunnen een BSN hebben. Het vorderingenoverzicht werkt dan dus ook voor hen.
  • Opmerking: overleden personen hebben ook een BSN. Het vorderingenoverzicht werkt dus ook voor hen.

Overheidsorganisatie

Een overheidsorganisatie is een organisatie met een publieke taak. In eerste instantie richt het Vorderingenoverzicht Rijk zich op de uitvoeringsorganisaties in het programma CRI (Belastingdienst, CAK, CJIB, DUO, RVO, SVB, Toeslagen en UWV). In een voorgaande projectiteratie is een succesvolle proof of concept uitgevoerd met gemeenten. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle overheidsorganisaties bevraagd kunnen worden. Overheidsorganisaties worden binnen het Vorderingenoverzicht Rijk geïdentificeerd op basis van een OIN-nummer.

Financiële verplichting

Gebeurtenis: FinancieleVerplichtingOpgelegd

Een financiële verplichting is een bedrag dat een burger nu of in de toekomst nog moet betalen aan de overheid. Het gaat daarbij om verplichtingen die door een overheidsorganisatie daadwerkelijk juridisch zijn opgelegd

  • Opmerking: een in de toekomst te betalen belastingaanslag die nog niet als zodanig is opgelegd is dus géén financiële verplichting.
  • Opmerking: een studieschuld waarvoor nog geen betalingsverplichting bestaat, maar waarop wel vrijwillig afgelost kan worden is wel een financiële verplichting.
Gebeurtenis: FinancieleVerplichtingKwijtgescholden

Een kwijtschelding is een rechtshandeling waarbij de schuldeiser de burger bevrijdt van (een deel van) de financiële verplichting. Bijvoorbeeld n.a.v. een andere regeling.

Gebeurtenis: FinancieleVerplichtingGecorrigeerd

Een correctie op een financiële verplichting is een handeling waarbij de schuldeiser een (deel van) de verplichting corrigeert. Bijvoorbeeld n.a.v. het inbrengen van nieuwe gegevens of een bezwaar.

Na een correctie dienen de nieuwe eigenschappen voor de financiële verplichting gebruikt te worden in berekeningen, in plaats van de oorspronkelijke eigenschappen financiële verplichting. Dus voor het totaal wat is opgelegd worden alleen de bedragen van de laatste correctie opgeteld. Door middel van een verwijzing in de correctiegebeurtenis naar de oorspronkelijke gebeurtenis in combinatie met de datum van de gebeurtenis kan bepaald worden welk opgelegd bedrag de meest actuele is.

Ook een FinancieleVerplichtingGecorrigeerd kan gecorrigeerd worden.

Financieel recht

Gebeurtenis: FinancieelRechtVastgesteld

Wanneer is vastgesteld dat de burger recht heeft op een bepaald bedrag, dan kan dat in deze gebeurtenis worden aangegeven. Dit kan in de situatie zijn dat een burger een voorgeschoten bedrag voor een bepaalde dienst terug krijgt of dat een burger recht heeft op een bedrag op basis van een bepaalde regeling.

Betalingsverplichting

Gebeurtenis: BetalingsverplichtingOpgelegd

Een betalingsverplichting is een verplichting dat een burger een bepaald bedrag voor een bepaalde datum betaald moet hebben. Dit kan een eenmalige betaling zijn voor een boete of een termijn bedrag voor een langlopende schuld of betalingsregeling.

Gebeurtenis: BetalingsverplichtingIngetrokken

Indien een betalingsverplichting niet meer geldig is, dan moet deze worden ingetrokken. Bijvoorbeeld in het geval de burger niet op tijd heeft betaald en daardoor een verhoging heeft gekregen. In deze gevallen wordt er een nieuwe betalingsverplichting voor het hogere bedrag opgelegd en is de eerdere betalingsverplichting niet meer geldig en moet daarom worden ingetrokken.

Betaling

Gebeurtenis: BetalingVerwerkt

Een betaling is een door een burger gedane betaling aan een overheidsorganisatie.

Gebeurtenis: BedragUitbetaald

Wanneer een bedrag aan de burger is uitbetaald, dan kan dat in deze gebeurtenis worden aangegeven. Deze gebeurtenis volgt vaak na een vastgesteld financieel recht, omdat met deze gebeurtenis het daardoor ontstane saldo vereffend kan worden. Maar deze gebeurtenis kan ook gebruikt worden als om een andere reden een (voor de burger) positief saldo op een vordering is ontstaan, bijvoorbeeld wanner een burger per ongeluk teveel betaald heeft en de organisatie het geld terugstort.

Overdracht

Gebeurtenis: FinancieleZaakOvergedragen

Bij een overdracht wordt de uitvoering van het innen van gelden voor een financiële zaak overgedragen aan een andere overheidsorganisatie. Dit kan bijvoorbeeld het CJIB zijn. Het CJIB voert zaken uit voor diverse andere organisaties.

Vanuit het perspectief van de burger is, bij overdracht van organisatie A naar B, wanneer organisatie A de gebeurtenis FinancieleZaakOvergedragen meldt, en organisatie B de gebeurtenis FinancieleZaakOvergenomen meldt, de zaak met instemming van beide partijen daadwerkelijk overgedragen.

Zowel de organisatie die de zaak overdraagt als de organisatie die de zaak ontvangt zijn identificeerbaar met een OIN.

Gebeurtenis: FinancieleZaakOvergenomen

De ontvangende organisatie bevestigt de overdracht van een financiële zaak doormiddel van deze gebeurtenis.

Gebeurtenis: FinancieleZaakOvergedragenAanDeurwaarder

Bij een overdracht naar een deurwaarder wordt de uitvoering van het innen van gelden voor een financiële zaak overgedragen aan een deurwaarder.

[!IMPORTANT]

Er is wordt geen corresponderende FinancieleZaakOvergenomen gebeurtenis verwacht bij overdracht naar een deurwaarder omdat deurwaarders niet zijn aangesloten op Vorderingenoverzicht Rijk. Als deurwaarders in de toekomst eventueel gaan aansluiten, dan kan daarvoor nog een aparte gebeurtenis voor opgezet worden. Daarom heeft deze gebeurtenis ook aparte attributen voor contactinformatie.

Wanneer een zaak is overgedragen aan een deurwaarder die de verdere uitvoering op zich neemt, kan dat met deze gebeurtenis worden aangegeven. De gebeurtenis bevat o.a. het bedrag op het moment van overdracht. In de gebeurtenis kunnen contactgegevens van de deurwaarder worden meegegeven.

Verrekening

Gebeurtenis: VerrekeningVerwerkt

Een verrekening is de handeling dat een (deel van) een financiële verplichting wordt 'betaald' met een uitbetaling van een andere regeling (bijvoorbeeld een toeslag of subsidie).

Achterstand

Een betalingsverplichting in Achterstand geeft aan dat de betalingsverplichting niet binnen de gestelde termijn is betaald.

Het is aan de bronorganisatie om te bepalen wanneer een betalingsverplichting als