Ga naar hoofdinhoud

Nieuwsbrief: Jaargang 2022-02

· 5 minuten leestijd
Kiske de Leest
Sianne van Rhee

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van het Vorderingenoverzicht Rijk. Op de eerste nieuwsbrief hebben wij verschillende reacties gekregen, dank daarvoor. We hebben uw feedback gebruikt voor een verbeteringsslag en hopen dat u deze nieuwsbrief met -nog meer- interesse en plezier leest.

Het politieke reces is bijna ten einde. Hoewel het voor de meeste kabinetsleden ongetwijfeld niet als een rustige zomer heeft gevoeld. Op het nieuws zagen we zorgwekkende beelden van Ter Apel, demonstrerende boeren en torenhoge inflatiecijfers. Minister Schouten begon als Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen (MAPP) en had er aan het einde van het reces de portefeuille Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) bij.

Voor de zomer stuurde Minister Schouten - als MAPP - de aanpak 'Geldzorgen, armoede en schulden' naar de Tweede Kamer (Kamerbrief Aanpak geldzorgen armoede en schulden). De timing van de brief is (helaas) passend want door de eerdergenoemde inflatiecijfers zullen steeds meer mensen moeite hebben hun hoofd boven water te houden. De Augustusraming van het CPB laat zien dat waar in 2021 5,7% van de personen in armoede leefde dit er naar verwachting in 2023 7,6% zijn. Deze verschillen lijken arbitrair: het gaat echter om een toename van bijna 35% (van nog geen 1 mln., naar ruim 1,3 mln.).

Met de groeiende schuldenproblematiek moet het Rijk ook zijn eigen rol als schuldeiser nader onder de loep nemen. Die rol is altijd dubbel. We moeten enerzijds rechtdoen aan de belastingbetaler en ervoor zorgen dat iemand die een betalingsverplichting heeft bij de overheid deze ook voldoet. Anderzijds moeten we - door maatschappelijk verantwoord te innen en incasseren - ons inspannen om schulden of schuldenoploop te voorkomen. In de Kamerbrief wordt toegelicht hoe de doorontwikkeling CRI door al in de inningfase (vóór dwangincasso) de werkwijzen en dienstverlening van de deelnemende organisaties op elkaar af te stemmen wil bijdragen aan maatschappelijk verantwoord innen en incasseren. Het vorderingenoverzicht heeft daarin een belangrijke rol omdat tijdig en actueel inzicht in betaalachterstanden een bijdrage kan leveren aan het voorkomen van verdere problemen. In deze nieuwsbrief kunt u lezen hoe de afgelopen weken verder is gewerkt aan het overzicht en hoe we hier de komende tijd verder mee gaan!

Sianne van Rhee

Programmamanager Clustering Rijksincasso

Schulden in Nederland in beeld

"schulden1" "schulden2"

Routekaart met gewenste volgorde

"routekaart" Ondanks de vakantieperiode hebben we niet stilgezeten! Samen met de CRI-partners hebben we flinke voortgang geboekt met het opstellen van een verkennende impactanalyse. Deze analyse levert de input voor de routekaart die we momenteel opstellen en bestaat uit twee delen:

Protocol

De afgelopen tijd hebben we het 'mechanisme' van het overzicht Vorderingenoverzicht Rijk (verder protocol genoemd) doorontwikkeld. Hierbij hebben we het prototype, dat is ontwikkeld in het project De Blauwe Knop, gebruikt als uitgangspunt. We hebben het protocol robuust gemaakt en een aanpassing doorgevoerd, die de gebruiksvriendelijkheid aanzienlijk verbetert. Daar hebben we uiteraard de randvoorwaarden van privacy en security in meegenomen.

"protocol"

GRAND DEMO OP 15 SEPTEMBER

Op donderdag 15 september kunt u tussen 9:30 en 10:30 uur een kijkje in de keuken nemen van ons project. We organiseren onze eerste 'Grand Demo', waarin we laten zien waaraan we werken en wat we al hebben gerealiseerd, inclusief een korte demonstratie. Ook nemen we de toeschouwers mee in de plannen voor de komende tijd en laten we zien waar we naartoe werken.

Wilt u een kijkje komen nemen? Stuur dan een e-mail naar Kiske de Leest, projectleider Vorderingenoverzicht Rijk (k.deleest@cjib.nl). U ontvangt dan een uitnodiging voor de Grand Demo VO Rijk.

Optimale weergave Vorderingenoverzicht

We zijn bezig om uit te zoeken, welk beeld en welke gegevens we het beste kunnen tonen. Ook kijken we welke termen en definities we daarbij gebruiken. We willen een model maken waarmee elke gebruiker inzicht krijgt in zijn persoonlijke vorderingensituatie. En dat hem of haar de mogelijkheden biedt om actie te ondernemen op basis van dat inzicht. Dit doen we uiteraard samen met de verschillende organisaties die de gegevens aanleveren aan het overzicht. Het voorstel voor het model toetsen we bij de doelgroep van het overzicht. Dat doen we op twee manieren: Met specialisten stellen we specifieke onderzoeksvragen op, die we met de doelgroep gaan beantwoorden. We toetsen regelmatig de werking, content en resultaat van het overzicht op een laagdrempelige manier bij een groep (potentiële) gebruikers.

"phone"

De resultaten van deze onderzoeken nemen we mee in het ontwikkeltraject van het Vorderingenoverzicht Rijk. Behalve deze gebruikersonderzoeken van het project leveren ook andere onderzoeken waardevolle input op voor het ontwikkeltraject. We onderzoeken bijvoorbeeld met Logius* hoe we het overzicht op de beste manier kunnen tonen in MijnOverheid en de MijnGegevens-app. Logius heeft hiernaar onlangs een eerste gebruikersonderzoek uitgevoerd.

*) Logius is de organisatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat zich bezighoudt met de digitale overheid en de generieke ICT-voorzieningen van de overheid verzorgt.

Projectstructuur

In juni kwam de Stuurgroep Vorderingenoverzicht Rijk voor het eerst bijeen. In deze stuurgroep zijn alle CRI-partners vertegenwoordigd: Belastingdienst, CAK, CJIB, DUO, RVO, SVB en UWV. De stuurgroep komt vier keer per jaar bijeen en richt zich op de sturing die nodig is voor de samenwerking tussen deze partijen en het project. Daarnaast is voor de interne sturing van het project ook een interne stuurgroep ingericht bij CJIB. Deze stuurgroep komt maandelijks bijeen en richt zich op de interne sturing binnen CJIB en de borging van het project binnen de organisatie.

Aan- of afmelden

Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door het CJIB. Wil een collega deze ook ontvangen? Of wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een mail naar k.deleest@cjib.nl